สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้บริการต่อวีซ่านอกสถานที่ แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก YNU

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ในการให้บริการต่อวีซ่านอกสถานที่สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล ณ ห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

Published on 10/22/2015, 9:08:34.
Last updated on 10/22/2015, 9:15:19.