Graduate Exchange Students

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ให้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาและได้รับทุนทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วยระดับปริญญาเอก 7 คน และระดับปริญญาโท 3 คน

👨‍ นักศึกษาทุนรุ่นปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วยระดับปริญญาเอก 2 คน 

👨‍ นักศึกษาทุนรุ่นปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยระดับปริญญาเอก 1 คน และระดับปริญญาโท 3 คน

👨‍ นักศึกษาทุนรุ่นปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยระดับปริญญาเอก 4 คน

Published on 01/29/2016, 6:38:40.
Last updated on 01/29/2016, 7:26:40.